Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Zomerupdate van de Werkplaats en het programma Ouderen

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid | Zomerupdate van de Werkplaats en het programma Ouderen

Gepubliceerd op : 03 juli 2023

Het eerste half jaar van de nieuwe periode zit er alweer op! Met de zomervakantie in zicht geven wij graag een inkijkje in de huidige stand van zaken.

Werkplaats Sociaal Domein

De partners binnen de Werkplaats zijn bezig geweest met het ontwikkelen van projectplannen. Op dit moment worden er voorbereidingen getroffen om in september te starten met het formeren van de projectgroepen. De volgende drie projecten zullen in het najaar starten:

 1. Onbegrepen gedrag
  Doel: Zoeken naar mogelijkheden en handelingsperspectieven om de belangen te behartigen van mensen met onbegrepen gedrag en hun (directe) omgeving, zodat zij betekenisvol kunnen deelnemen aan de samenleving. In dit project zal worden samengewerkt met ervaringsdeskundigen. Met als resultaat 1) een rapport met aanbevelingen en bevindingen voor handvatten en 2) concrete handvatten voor OGGZ, Politie en Wijk GGD.
 2. Armoede & inclusie: 'In verbinding met..' 
  Doel: Het bereiken en vergroten van contact met de groep mensen die in armoede leven, nog niet in beeld of uit beeld zijn bij hulpverleners of de gemeente en de groep mensen die nog niet in armoede leeft, maar een relatief groot risico lopen. Met als resultaat 1) interventie waardoor brongroepen de juiste informatie en ondersteuning vinden en de ondersteuning de brongroepen vindt, 2) werkzame factoren, werkwijze en belemmerende factoren zijn beschreven vanuit perspectief van de professional en vanuit beleving van de inwoner en 3) bijgedragen aan het dichten van de kloof tussen inwoner en overheid en mogelijk ook organisaties, waarbij wederzijds vertrouwen is opgebouwd.
 3. Circulaire Samenlevingsopbouw en mentale kwetsbaarheid
  Doel: Het verkennen en ontwikkelen van een toekomstgerichte vorm van samenlevingsopbouw, waarbij principes van circulariteit centraal staan. In het bijzonder richten we ons op mentaal kwetsbare jongeren en de rol van de wijk als leefomgeving. Met als resultaat 1) het verkennen van de sociale infrastructuur, 2) verkennen van circulariteit als perspectief en 3) het samen met jongeren invulling geven aan samenlevingsopbouw in de wijk.


Programma Ouderen

Daarnaast is ook het Programma Ondersteunen Langer Thuiswonende Ouderen van start gegaan. De projectplannen worden op dit moment ontwikkeld met de berokken partners. De thema’s die nu verder uitgewerkt worden zijn:

 1. Dementievriendelijke wijken
  Met dit project willen we op wijkniveau bijdragen aan de signalering, inclusie en ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Omdat er veel onderzoeken en projecten plaatsvinden rondom dit thema starten we met het in kaart brengen van bestaande kennis, ervaring en interventies. Vervolgens zullen we in twee wijken een casestudy uitvoeren om vervolgens een of meer interventies (door) te ontwikkelen en te implementeren.
 2. Vroegsignalering
  Met dit project willen we onderzoeken op welke wijze tijdig contact gemaakt kan worden met kwetsbare ouderen in de wijk, vanuit een perspectief van samenwerking, van inclusie en op een wijze die door ouderen zelf als ondersteunend ervaren wordt. Omdat er al vele initiatieven, gefinancierd op projectbasis, uitgevoerd zijn, zal eerst een inventarisatie gemaakt worden van succesvolle initiatieven. Daarbij wordt gedacht aan een methodische aanpak waarin het formele en informele netwerk in de wijk samenwerkt. Vervolgens gaan we met een casestudy onderzoeken op welke wijze één of meer kansrijke initiatieven doorontwikkeld en duurzaam geïmplementeerd kan/kunnen worden. Mogelijke producten zijn een methodiekomschrijving, interventies die men in kan zetten om kwetsbare ouderen in een wijk te bereiken, opzet tot een goed werkend samenwerkingsverband tussen betrokken partners in een wijk en/of advies van ouderen met betrekking tot dit onderwerp.
 3. Vrijwillige inzet ouderen
  Bij SWO Spijkenisse wordt gewerkt met ouderen, die zich als vrijwilliger inzetten om zelf activiteiten op te zetten. De organisatie faciliteert, activeert en begeleidt deze ouderen bij het op een zelfsturende wijze organiseren van welzijnsprojecten. De organisatie kan zo met een klein team professionals met een grote groep vrijwilligers een aanbod bieden voor de wijk. In dit project zal de methodiek verder uitgewerkt worden, zodat deze verder uitgerold kan worden. De methodiek is gericht op het creëren en behouden van draagvlak bij vrijwilligers binnen een organisatie van welzijn. Hierbij wordt gekeken naar werkende en belemmerende factoren van het organiseren van welzijnsprojecten met en door vrijwilligers. Het vastleggen van de methodiek kan een vervolg krijgen door deze te implementeren in een andere wijk (nader te bepalen) en dan te toetsen in hoeverre de methodiek voldoende beschreven is.


Ben je geïnteresseerd en/of wil je meedoen en meer leren rondom één van deze projecten en thema’s?
Neem dan contact op met programmacoördinator Melanie Lassooij (m.lassooij@hr.nl).

 

 


Dit artikel is onderdeel van:

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Door je te abonneren op onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacyverklaring.